De tien basisprincipes voor subsidies

Werknemers

De tien basisprincipes zorgen voor een duidelijk afsprakenkader met betrekking tot subsidies. Neem deze dus zeker eens door.


1) TOFAM West-Vlaanderen vertegenwoordigt de arbeiders van de sector metaal en technologie (PC 111) in West-Vlaanderen waarop de vernieuwde subsidieregeling van toepassing is. Eveneens is er de ambitie om met Vormetal Oost- en West-Vlaanderen (PC 209) samen tot één regelgeving te komen van toepassing voor zowel arbeiders als bedienden, werknemers, voor de regio West-Vlaanderen.

 

2) TOFAM West-Vlaanderen verbindt er zich toe bedrijven en arbeiders te begeleiden in de veelheid van verschillende subsidiemogelijkheden (ESF, KMO-portefeuille, VOV, Opleidingscheques, …) waarbij deze steeds als basissubsidie worden beschouwd. De subsidies vanuit TOFAM West-Vlaanderen kunnen hierop aanvullend zijn tot het maximum van de totale kost en moeten bedrijven en arbeiders in staat stellen om projecten en opleidingen te helpen realiseren.

 

3) TOFAM West-Vlaanderen voorziet in een vastgelegd jaarbudget voor bedrijven en arbeiders. De Raad van Bestuur kan beslissen om bijkomende budgetten te voorzien.

 

4) TOFAM West-Vlaanderen voorziet binnen het eigen open aanbod in opleidingen die inspelen op reële behoeftes van bedrijven en arbeiders. Eveneens worden deze opleidingen gepromoot en moeten ze als eerste keuze gezien worden.

 

5) TOFAM West-Vlaanderen stelt bij de organisatie van informele opleiding het aanduiden van een mentor als voorwaarde om een subsidie te kunnen bekomen. TOFAM West-Vlaanderen verbindt er zich toe deze opleiding te organiseren binnen het open aanbod.

 

6) TOFAM West-Vlaanderen behoudt zich het recht om alle ingediende subsidiedossiers, voor opleidingen en projecten, ‘on hold’ te plaatsen bij herstructurering.

 

7) TOFAM West-Vlaanderen zal bij herstructurering en sluiting van een bedrijf het voorziene subsidiebudget, overeenkomstig het aantal getroffen en ontslagen arbeiders /werknemers, voorbehouden om te spenderen aan opleiding voor de getroffen en ontslagen arbeiders/ medewerkers. De Raad van Bestuur kan beslissen om bijkomende budgetten te voorzien.

Bovenstaande is overeenkomstig de periode zoals vastgelegd in het sociaal plan.

 

8) TOFAM West-Vlaanderen voorziet enkel subsidies aan bedrijven die voldoen aan alle in de cao overeengekomen sectorafspraken met betrekking tot vorming & opleiding; opleidingsplan & attest, opleidingsCV, opleidingsinspanning, individueel opleidingsrecht en scholingsbeding.

TOFAM West-Vlaanderen zal bedrijven die niet of nog niet voldoen aan deze afspraken ondersteunen en of begeleiden om hieraan wel te voldoen.

 

9) TOFAM West-Vlaanderen behoudt zich het recht om terugvordering te vragen van toegekende subsidies, voor opleidingen en projecten, indien er misbruik wordt vastgesteld bij zowel bedrijven, als arbeiders. Als de begunstigde misbruik maakt van de subsidie, dan kan, rekening houdend met de aard en de ernst van de schending, de subsidie geheel of gedeeltelijk worden teruggevorderd.

 

Er is sprake van misbruik wanneer wordt vastgesteld dat:

• subsidies werden uitgekeerd, maar dat de opleiding of het project uiteindelijk niet voldeed aan de vooropgestelde voorwaarden;

• de begunstigde opzettelijk of herhaaldelijk de cao afspraken m.b.t. vorming en opleiding niet is nagekomen;

• er subsidies werden uitgekeerd in het kader van een project, maar achteraf blijkt dat de beoogde doelstelling niet werd behaald.

Terugvordering is mogelijk voor de subsidies toegekend in de periode van 2 jaar voorafgaand aan de vaststelling van het misbruik. De begunstigde kan tegen de beslissing tot terugvordering van de subsidie beroep aantekenen binnen een termijn van één maand door middel van een gewone geargumenteerde brief, waaraan bewijsstukken worden toegevoegd. Na afloop van deze termijn zal de Raad van Bestuur een definitieve beslissing nemen.

 

10) TOFAM West-Vlaanderen benadrukt dat de voorschreven waarde van sociaal overleg met inspraak van arbeiders/ werknemersfracties binnen het betrokken bedrijf, een vanzelfsprekendheid is bij het tot stand komen van een subsidieaanvraag.